Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Gebremichael Gebremariam (Gebremichael Gebremariam)

Informatie de contact:
Organizatia: Institute of Plant Protection, Republic of Moldova
Adresa: str. Dacia-58
Codul Postal: 2060
Orasul: Chisinau
Regiunea:
Tara: Moldova
Telefon: 57-31-25, 28-15-63
Fax:
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   ENTOMOPATHOGENIC DISTRIBUTIONS IN THE SOIL OF MOLDOVA (abstract)
Autori: Gebremichael Gebremariam1, Randy Gaugler2 and Khoun B. Nguyen3
2)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   ÝÍÒÎÌÎÏÀÒÎÃÅÍÍÛÕ ÍÅÌÀÒÎÄ (ÝÏÍ) ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÍÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÎÄÀÂËÅÍÈÅ Ñ./Õ ÂÐÅÄÈÒÅËÅÉ. (articol)
Autori: Ãåáðåìèêàýëü Ãåáðåìàðèàì, Ðýíäèè Ãàóãëåð è Êèîíã. Â.Í.
3)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   ÂËÈßÍÈÅ ÃÐÈÁΠØÒÀÌÌ ARTHROBOTRYS OLIGOSPORA ÍÀ ÇÀÐÀÆÅÍÍÎÑÒÜ ÐÀÑÒÅÍÈÉ ÒÎÌÀÒÀ Ñ ÃÀËËÎÂÛÌÈ ÍÅÌÀÒÎÄÀÌÈ (articol)
Autori: Ãåáðåìèêàýëü Ãåáðåìàðèàì
4)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÛ ÑÅÇÎÍÍÎÉ ÄÈÍÀÌÈÊÀ È ÂÐÅÄÎÍÎÑÍÎÑÒÜ ÏÎÏÓËßÖÈÈ ÇÅÌËßÍÈ×ÍÀß ÍÅÌÀÒÎÄÀ (APHELENCHOIDES FRAGARIAE)  ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛ ÇÎÍÛ (articol)
Autori: Ãåáðå Ìèêàýëü Ã.Ì

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association