Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Mrs. Machina Olga (Machina Olga)

Informatie de contact:
Organizatia: Common and Inorganic Chemical Institute
Adresa: Habib Abdullaev st., 77a
Codul Postal: 700170
Orasul: Tashkent
Regiunea:
Tara: Uzbekistan
Telefon: +99871901870
Fax:
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   Î ÊÎÐÐÅËßÖÈÎÍÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ÌÅÆÄÓ ÀÃÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÌÈ È ÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÏÎÊÀÇÀÒÅË×ÌÈ ÏÐÈ ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÎÐÃÀÍÎÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÕ ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ ÏÎÄ ÕË (abstract)
Autori: Ìÿ÷èíà Î.Â.
2)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   ÁÀÊÒÅÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÄÎÁÐÅÍÈÅ ÈÇ ÎÁÅÄÍÅÍÍÛÕ ÔÎÑÔÎÐÈÒΠÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÕ ÊÛÇÛËÊÓÌÎÂ È ÏËÎÄÎÐÎÄÈÅ ÏÎ× (abstract)
Autori: Ìÿ÷èíà Î.Â., Øåðíàçàðîâà Ë.Ý., Êèì Ð.Í., ßêîâëåâà È.À., Çàêèðîâ Á.Ñ., Áåãëîâ Á.Ì., Òàäæèåâ Ñ.Í., Àëèåâ À.Ò.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association