Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Mrs. Ñìèðíîâà Òàòüÿíà (Smirnova Tatiana)

Informatie de contact:
Organizatia: Íàó÷íî Èññëåäîâàòåëüñêèé Ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêèé Èíñòèòóò (ÍÈÃÌÈ)
Adresa: K. Maêñóìîâà 72
Codul Postal: 700052
Orasul: Òàøêåíò
Regiunea:
Tara: Óçáåêèñòàí
Telefon: +998 71 1331150
Fax: +998 71 1331150
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: B
Titlul publicatiei:   ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÎÖÅÍÊÈ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÀÂÀ ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÛÕ ÎÑÀÄÊÎÂ È ÈÕ ÂËÈÍÈÅ ÍÀ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ È ÃËÎÁÀËÜÍÎÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÀÒÌÎÑ (abstract)
Autori: Òàòüÿíà Ñìèðíîâà

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association