Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Prof. Áàðäîâ Âàñèëèé (Bardov Vasilii)

Informatie de contact:
Organizatia: Íàöèîíàëüíûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò èì. À.À. Áîãîìîëüöà
Adresa: ïðîñïåêò Ïîáåäû, 34
Codul Postal: 03057
Orasul: Êèåâ
Regiunea:
Tara: Óêðàèíà
Telefon: (38044) 454-49-32
Fax:
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   ÝÊÎËÎÃÎ-ÃÈÃÈÅÍÈ×ÅÑÊÀß ÎÖÅÍÊÀ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÇÀÙÈÒÛ ÊÀÐÒÎÔÅËß (abstract)
Autori: Áàðäîâ Â.Ã., Ñåäîêóð Ë.Ê., Îìåëü÷óê Ñ.À., Êèðè÷åíêî À.Â., Âûïîâñêàÿ À.Ï.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association