Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Çàïåâàëîâ Ìèõàèë (Zapevalov Mihail)

Informatie de contact:
Organizatia: Èíñòèòóò ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìåòåîðîëîãèè ÍÏÎ «Òàéôóí»
Adresa: 249030, ã.Îáíèíñê, Êàëóæñêîé îáë., ïð.Ëåíèíà, 82
Codul Postal: 249030
Orasul: Îáíèíñê
Regiunea:
Tara: Ðîññèÿ
Telefon: +7 08439 71814
Fax: +7 08439 44866
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: B
Titlul publicatiei:   MONITORING OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS POLLUTION OF AMBIENT AIR (abstract)
Autori: M.A.Zapevalov

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association