Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Ñûñîåâà Àíàñòàñèÿ (Sysoeva Anastasia)

Informatie de contact:
Organizatia: Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ðàäèîëîãèè è àãðîýêîëîãèè
Adresa: Êèåâñêîå øîññå 1
Codul Postal: 249032
Orasul: Îáíèíñê
Regiunea: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
Tara: Ðîññèÿ
Telefon: +7(08439)67205
Fax: +7(08439)68066
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: C
Titlul publicatiei:   ROLE OF POTASSIUM IN RADIOCAESIUM AVAILABILITY FROM SOIL TO PLANT (abstract)
Autori: Syssoeva A.A., Konopleva I.V., Sanzharova N.I., Duchanin M.A.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association