emblema 20-21, 2005

- 2005

Private Area
Authorized Access

:     A     B     C     D     E     F     G    

Prof. Áåëàí Áîðèñ (Belan Boris)

:
: Èíñòèòóò îïòèêè àòìîñôåðû ÑÎ ÐÀÍ
: ïð.Àêàäåìè÷åñêèé, 1
: 634055
: Òîìñê
: Òîìñê
: Ðîññèÿ
: +7 3822 491406
: +7 3822 492086
Email: email
Web: http://www.iao.ru

:
1)     : B
:   ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÀß ÎÖÅÍÊÀ ÑÎÑÒÀÂÀ ÂÎÇÄÓÕÀ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÃÎÐÎÄÎÂ ÑÈÁÈÐÈ Â ÕÎËÎÄÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ. ()
: Á.Ä. Áåëàí, Ã.À. Èâëåâ, Â.À. Ïèðîãîâ, Å.Â. Ïîêðîâñêèé, Ä.Â. Ñèìîíåíêîâ, Í.Â. Óæåãîâà, À.Â. Ôîôîíîâ
2)     : B
:   ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ «ÃÀÇ – ×ÀÑÒÈÖÀ»  ØËÅÉÔÅ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÂÛÁÐÎÑΠ ÏÎËßÐÍÎÉ ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ Â ÇÈÌÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ. ()
: Ì. Þ. Àðøèíîâ, Á. Ä. Áåëàí, Ã. À. Èâëåâ, Ä. Â. Ñèìîíåíêîâ, À. Â. Ôîôîíîâ
3)     : B
:   ÑÎÑÒÀ ØËÅÉÔΠÂÛÁÐÎÑΠÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ È ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÀÝÐÎÇÎËÜÍÛÕ ÏÎËÅÉ ÍÀÄ ÃÎÐÎÄÀÌÈ ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÑÀÌÎËÅÒÍÎÃÎ ÇÎÍÄÈÐÎÂÀÍÈß È ÏÐÈÇÅÌÍ ()
: Á.Ä. Áåëàí, Ò.Ì.Áåëàí, Ä.Â. Ñèìîíåíêîâ, Ã.Í. Òîëìà÷åâ
4)     : B
:   ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÈ ÎÇÎÍÀ È ÀÝÐÎÇÎËß Â ÒÎÌÑÊÅ È ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÈÕ ÏÐÈ×ÈÍÛ ()
: Á.Ä.Áåëàí
5)     : B
:   ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ ÏÐÈÌÅÑÅÉ Â ØËÅÉÔÀÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ()
: Àðøèíîâ Ì.Þ., Áåëàí Á.Ä., Äàâûäîâ Ä.Ê., Èâëåâ Ã.À., Ïèðîãîâ Â.À., Ðàññêàç÷èêîâà Ò.Ì., Ñèìîíåíêîâ Ä.Â., Òîëìà÷åâ Ã.Í., Ôîôîíîâ À.Â.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


.

Chisinau

Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association