Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Shtamm Elena (Shtamm Elena)

Informatie de contact:
Organizatia: Emanuel's Institute of Biochemical Physics
Adresa:
Codul Postal:
Orasul: Moscow
Regiunea:
Tara: Russia
Telefon:
Fax:
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÓÞ ÕÈÌÈÞ ÂÎÄÍÎÉ ÑÐÅÄÛ. (articol)
Autori: Scurlatov Iu. I., Duca Gh. Gh.,Sthamm E. V.
2)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÐÎËÜ ÌÅÒÎÄΠÁÈÎÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈß Â ÎÖÅÍÊÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÛ (abstract)
Autori: Øòàìì Å.Â., Àëåêñàíäðîâà T.D., Êîçëîâà Í.Á., Äåäåí÷óê È.Â., Ýðíåñòîâà Ë.Ñ.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association