Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Prof. Skurlatov Iurii (Skurlatov Iurii)

Informatie de contact:
Organizatia: Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Science
Adresa: Kosigina 4
Codul Postal:
Orasul: Moscow
Regiunea:
Tara: Russia
Telefon:
Fax:
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÏÅÐÎÊÑÈÄÀ ÂÎÄÎÐÎÄÀ È ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒÎÂÎÃÎ ÈÇËÓ×ÅÍÈß Â ÂÎÄÎÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ È ÂÎÄÎÎ×ÈÑÒÊÅ. (abstract)
Autori: Ñêóðëàòîâ Þ.È., Äåäåí÷óê È.Â. ,Øòàìì Å.Â.
2)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÎÊÈÑËÈÒÅËÜÍÎ-ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÈÎÍΠÌÅÄÈ È ÒÈÎËÜÍÛÕ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÉ. (abstract)
Autori: Ñêóðëàòîâ Þ.È., Äåäåí÷óê Í.Â., Âè÷óòèíñêàÿ Å.Â., Ñåìåíÿê Ë.Â.,Øòàìì Å.Â., Áîðîäóëèí Ð.Ð.
3)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÔÎÒÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÈÎÍΠÍÈÒÐÀÒÀ È ÍÈÒÐÈÒÀ. (abstract)
Autori: Øâûäêèé Â.Î., Øòàìì Å.Â. ,Çàéöåâà Í.È., Ñêóðëàòîâ Þ.È.
4)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÓÞ ÕÈÌÈÞ ÂÎÄÍÎÉ ÑÐÅÄÛ. (abstract)
Autori: Þ.È. Ñêóðëàòîâ, Ã.Ã. Äóêà, Å.Â. Øòàìì
5)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÓÞ ÕÈÌÈÞ ÂÎÄÍÎÉ ÑÐÅÄÛ. (articol)
Autori: Þ.È. Ñêóðëàòîâ, Ã.Ã. Äóêà, Å.Â. Øòàìì

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association