Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Kirpenko Natalia (Kirpenko Natalia)

Informatie de contact:
Organizatia: Èíñòèòóò ãèäðîáèîëîãèè ÍÀÍ Óêðàèíû
Adresa: Ãåðîåâ Ñòàëèíãðàäà ïðîñï., 12
Codul Postal: 04210
Orasul: Kiev
Regiunea:
Tara: Ukraine
Telefon: 418-91-34
Fax: +38 (044) 238-56-56
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÌÅÒÀÁÎËÈÒÛ ÂÎÄÍÛÕ ÐÀÑÒÅÍÈÉ È ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÂÎÄÛ (abstract)
Autori: Êèðïåíêî Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, Ìåäâåäü Âèêòîðèÿ Àëåêñååâíà

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association