Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Mrs. Íèêèïåëîâà Åëåíà (Nikipelova Elena)

Informatie de contact:
Organizatia: Óêðàèíñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè è êóðîðòîëîãèè Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû
Adresa: Ëåðìîíòîâñêèé ïåð., 6
Codul Postal: 65014
Orasul: Îäåññà
Regiunea:
Tara: Óêðàèíà
Telefon: 0482 250292
Fax: 0482 223568
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: E
Titlul publicatiei:   ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÊÐÈÒÅÐÈÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß ÃÐßÇÅÂÛÕ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ ÓÊÐÀÈÍÛ (abstract)
Autori: Íèêèïåëîâà Å.Ì.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association