Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Dr. Áèêáóëàòîâ Ýðíñò (Bikbulatov Yrnst)

Informatie de contact:
Organizatia: Èíñòèòóò áèîëîãèè âíóòðåííèõ âîä ÐÀÍ
Adresa:
Codul Postal: 152742
Orasul:
Regiunea: ßðîñëàâñêàÿ
Tara: Ðîññèÿ
Telefon: 24204
Fax:
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÃÈÄÐÎÊÑÈËÀÌÈÍ Â ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÂÎÄÀÕ (abstract)
Autori: Áèêáóëàòîâ Ý.Ñ., Áèêáóëàòîâà Å.Ì., Ñòåïàíîâà È.Ý.

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association