Editia a Treia a Conferintei Internationale emblema Mai 20-21, 2005
Chisinau
Republica Moldova
Chimie Ecologica - 2005
Cu sustinerea Oficiului UNESCO din Moscova si Comisia Nationala a Republicii Moldova pentru UNESCO
Principala
Informatii
Comitete
Subiectele Conferintei
Primirea Publicatiilor
Inregistrarea Participantilor
Participanti Inregistrati
Participanti Inregistrati
Cazarea
Organizatorii si Sponsorii Conferintei
Contacte
Harta Saitului

Private Area
Authorized Access

Participanti Inregistrati

Subiecte:     A     B     C     D     E     F     G    

Ms. Åðåøêî Ò.Â. (Ereshko T. V.)

Informatie de contact:
Organizatia: Èíñòèòóò êîëëîèäíîé õèìèè è õèìèè âîäû èì.À.Â.Äóìàíñêîãî ÍÀÍ Óêðàèíû
Adresa:
Codul Postal:
Orasul: Êèåâ
Regiunea:
Tara: Óêðàèíà
Telefon:
Fax:
Email: email
Web:

Publicatii:
1)     Subiect: A
Titlul publicatiei:   ÇÀËÅÂÑÊÈÉ Â.Ñ., ÅÐÅØÊÎ Ò.Â., ØÓÌ Î.À., ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ Ã.Í. (abstract)
Autori: ÎÊÈÑËÈÒÅËÜÍÎ-ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ ÏÐÈ ÓÄÀËÅÍÈÈ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÉ ÀÇÎÒÀ ÈÇ ÂÎÄÛ

Book of Abstracts
(PDF file - 7,6 MB)
Book of Abstracts


Taxa de participare.

Chisinau in imagini Chisinau

Moldova in imagini Moldova

Copyright 2000-2004 MRDA Association